• Organization

                                Leaders

Party Committee

Secretary: Jinping Xie

Vice secretary: Qiguo Yang; Haiyan Qian

Members: Mingxu Su; Lixin Zhang; Xinping Ouyang; Ling Li 

 

Administrative Leadership

Dean: Qiguo Yang

Vice dean: Mingxu Su; Ling Li; Huinan Yang


Labour Union

Chairman: Jie Yang

Vice Chairman: Yan Wei  

 Members: Yidong Fang; Hongmei Chen; Jun Yang


Experimental Center

Vice Director: Jian Sheng

Members:Jiaxing Chen; Yan Wei; Xiaohong Hu; Xiaohuang Huang; Jingming Lei;


School Office

Vice Director: Xuan Gu

Members: Qiuling Liu; Jun Wu; Cong Liu; Jingjing Liang; Kun Wang; Zhongyan Huo

 

School Students’ Affairs Office

Counselors: Li Wang; Xiangyong Li; Hongmei Chen; Yingjie Jiang; Hongyu Shao; Yin Chen; Yezhi Yang