• Renewable Energy Engineering

Leaders
publishing time:2017-09-29 reading times:1893

School General Party Branch

Secretary of the sub-division of CCP: Jingbo Ma

Vice secretary of the sub-division of CCP: Wang Cheng

Members: Guomin Cui   Weidong Wu     Lixin Zhang        Ling Li        Xinping Ouyang

 

School Administrative Branch

Dean of the school: Hua Zhang

Vice dean of the school:  Guomin Cui   Weidong Wu

School Office

Director: Guoyong Shen

Members: Jun Wu      Jingjing Liang        Peiji Zhu    Panpan Lin    Haiyan Cao

 

School Students’ Affairs Office

Counselors:Li Wang       Xiangyong Li            Hongmei Chen       Yingjie Jiang       Hongyu Shao   Yin chen